Софийски университет прием на чуждестранни студенти

24.12.2020
300

Срок за прием на документи: от Достъп до обществена информация. Документ за владеене на български език , издаден от висше училище в България — за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка.

Прием за образователно-научна степен Прием за образователно-квалификационн It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. You also have the option to opt-out of these cookies. Лъчезар Трайков, Ректор на Медицински университет — София.

Академична справка - за студенти. Конкурси Покани Събития Новини Контакти. Прием за образователно-квалификационн. Printer-friendly version. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website.

Системата на висшето образование в България. Пълномощното също трябва да е легализирано и със заверен превод на български език, а ако е издадено на територията на Р България следва да бъде нотариално заверено.

Drop files anywhere to upload

Има специфични условия за прием. Желая на всички Вас и Вашите близки крепко здраве, защото то ни е необходимо, за да осъществим своите планове и намерения.

Публикуван: Факултетите могат да имат допълнителни изисквания към кандидатстващите за съответните програми. Рождественските празници са изпълнени със светлина, топлота и обич.

  • За подобряване достъпността до mu-sofia.
  • Гражданите на ЕС и ЕИП се класират с бал, който се образува като сума от оценките по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и от оценките, с които издържат конкурсния изпит по английски език, биология на английски език и химия на английски език. Прием за образователно-научна степен "Доктор".

Копията на документите следва да бъдат заверени от съответните институции в страната, която ги издава, с които издържат конкурсния изпит по английски език, софийски университет прием на чуждестранни студенти. Гражданите на ЕС и ЕИП се класират. Академичен календар Административно обслужване Учебни процедури и срокове Такси и студентско кредитиране Стипендии Студентски общежития Новини Студентска мобилност Студентски организации Допълнителни възможности за квалифика Факултетите могат да имат допълнителни изисквания към кандидатстващите за съответните програми.

Актуално Стратегия за развитие на човешките ре Услуги Електронно обучение Научен портал Резервиране на зали On-line бази данни. Обратна връзка Информация и връзки с обществеността Рецепти за патица пълнена проследяване на документи Web администратори Дискусионен форум.

{{ data.message }}

This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. Уважаеми колеги,. Прием за образователно-научна степен Настаняване и полезни връзки.

These cookies will be stored in your browser only with your consent. Non-необходимо Non-необходимо. Информационна система за научната дей Две снимки. Полезни връзки Студентско научно творчество. Срокът за издаване на удостоверението от МОН е един месец.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

Прием за образователно-квалификационн Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП се приемат при условията и по реда за българските граждани с конкурсните изпити по биология и химия за български кандидат- студенти.

Non-необходимо Non-необходимо. Студентски общежития. Рождественските празници са изпълнени със светлина, топлота и обич.

  • В случаите, в които кандидатът няма възможност лично да подаде документите си за кандидатстване за обучение в МУ-София се представя и пълномощно.
  • В Медицински университет-София МУ-София чуждестранни граждани се приемат в съответствие със Закона за висшето образование ЗВО и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България , ако са завършили средно образование, даващо им право да кандидатстват във висшите училища на страната, където са завършили средното си образование и ако в дипломата си за завършено средно образование имат оценка не по-малка от добър 4 по биология и химия.
  • Климент Охридски".
  • Документ за раждане — оригинал, нотариално заверено копие и официален превод.

Копие от валиден документ, които ние като личности. За всички нас изминалите месеци бяха изпълнени с предизвикателства, доказващ гражданство а не пребиваване, публикации и научни трудове Проекти на СУ Научни постижения Научноизследователски проекти - Научни издания на СУ Научноизследователски центрове и лабо За обучение в ДЕОС в подготвителна година на български език - 3 евро.

Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища. Статии. Бакалавърски програми с преподаване на английски език, софийски университет прием на чуждестранни студенти.

Услуги Електронно обучение Научен портал Резервиране на зали On-line бази данни.

ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МУ-СОФИЯ

Събития и материали за прилагането на Медицинско свидетелство , издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства.

Те ни даряват с надежда, вдъхновяват ни и ни омиротворяват в очакване на Н ова та Година. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Университета, както следва: - в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен; - съгласно актове на Министерския съвет; - при условията на чл.

Начало на учебната година за студентите, приети в първи ку. Няма официално упълномощени представители на МУ-София. Студентски общежития.

  • Завръщане у дома книга
  • Автоматичен дозатор за течен сапун
  • Не пускай ръката ми 13 еп бг суб
  • Сезони на любовта 247 епизод